STATUT

Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu, Stowarzyszeniem, zrzesza pracowników uczestniczących w działalności przedsiębiorstw produkujących wyroby z wełny mineralnej oraz osoby prawne działające w zakresie produkcji wyrobów z wełny mineralnej (szklanej lub skalnej) na terenie Unii Europejskiej.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym charakterze, zgodnie z art. 5 pkt 2 prawa o stowarzyszeniach (DU Nr 20 poz. 104 z 1989r.) .

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Warszawa, województwo mazowieckie.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cele Stowarzyszenia

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1) dążenie do rozwoju i poprawienia efektywności pracy przedsiębiorstw produkujących wyroby z wełny mineralnej (szklanej i skalnej) ,

2) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych,

3) prowadzenie współpracy, oraz reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji,

4) propagowanie wiedzy mającej na celu podnoszenie społecznej kultury w zakresie produkcji i stosowania wyrobów z wełny mineralnej (szklanej i skalnej), zwłaszcza w aspekcie ochrony środowiska.

5) podejmowanie działań w celu ochrony interesów przedsiębiorstw produkujących wyroby z wełny mineralnej, członków Stowarzyszenia, konsumentów oraz interesów własnych poprzez inicjowanie postępowań sądowych, jak również wszelkich innych działań prawnych mających na celu obronę ww. interesów.

§ 6

Realizacja celów wymienionych w § 5 dokonywania będzie poprzez :

1) propagowanie nowoczesnych technik i technologii,
2) inicjowanie i współpracę w zakresie utrzymywania odpowiednich standardów jakości,
3) opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw,
4) ułatwianie i propagowanie kontaktów z zagranicą,
5) ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
6) inspirowanie rozwoju normalizacji i kontroli jakości wyrobów,
7) propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w produkcji i stosowaniu wyrobów z wełny mineralnej (szklanej i skalnej),
8) podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieuczciwej konkurencji,
9) nawiązywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, organizacjami konsumenckimi oraz innymi interdyscyplinarnymi organizacjami skupiającymi producentów, handlowców i wykonawców budowlanych.

Pełny tekst Statutu dostępny w biurze Stowarzyszenia.