lupa_halas

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO dokonało porównania wybranych materiałów izolacyjnych dostępnych na polskim rynku.

Porównanie dotyczy takich cech materiałów jak: izolacja cieplna, odporność ogniowa i klasa reakcji na ogień, właściwości akustyczne, trwałość, właściwości mechaniczne oraz wpływ na zdrowie.


 Właściwości akustyczne

 

W przypadku własności akustycznych należy rozróżnić dwa pojęcia: pochłanianie dźwięku i izolacyjność akustyczna przegród. Dla materiałów izolacyjnych, jako ich cecha, jest deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku. Parametr ten ma znaczenie w przypadku wykańczania pomieszczeń w celu uzyskania odpowiedniej akustyki (czasu pogłosu), czyli np. w przypadku sal koncertowych, kin, sal lekcyjnych czy studiów nagrań. I tylko dla takich materiałów izolacyjnych jak wełna mineralna szklana i skalna oraz wełna drzewna ta właściwość jest deklarowana.

Im lepsze są właściwości pochłaniające materiału, tym  wyższy jest współczynnik pochłaniania dźwięku. Na postawie osiąganych wartości współczynnika pochłaniania dźwięku (αw) produkty są zaklasyfikowane do odpowiednich klas pochłaniania (od A do E), zgodnie z poniższą tabelą.

Klasa pochłaniania
dźwięku
Współczynnik pochłaniania
dźwięku (αw)
A 0,90 – 1,00
B 0,80 – 0,85
C 0,60 – 0,75
D 0,30 – 0,55
E 0,15 – 0,25

 

Natomiast izolacyjność akustyczną przegrody uzyskuje się w wyniku zastosowania systemu, np. dla ściany wewnętrznej jest to system suchej zabudowy, dla ściany zewnętrznej może to być płyta warstwowa, a dla podłogi (stropu) układ składający się z izolacji i wylewki. Izolacyjność akustyczną deklaruje się nie dla samego materiału, ale dla systemu. Są oczywiście wyjątki (np. izolacyjność akustyczna ekranów akustycznych składających się wyłącznie z płyt z wełny mineralnej z welonem), ale są to zastosowania szczególne, dlatego też nie zostały omówione w poniższej tabeli.

Deklarowanym parametrem, cechą wyrobów, która opisuje zdolność materiału do tłumienia dźwięków uderzeniowych i w wyniku tego do tworzenia układów podłogowych charakteryzujących się wysoką izolacyjnością akustyczną jest sztywność dynamiczna (SD) wyrażana w MN/m3. Im lepsze są właściwości tłumiące wyrobu tym niższa wartość sztywności dynamicznej SD.

W ocenie izolacyjności akustycznej przegród, wykorzystuje się poniższe wskaźniki/pojęcia:
– Rw –wskaźnik  izolacyjności właściwej przegrody od dźwięków powietrznych. Wskaźnik Rw zawsze wyznaczany jest w warunkach laboratoryjnych. Jednostką jest decybel (dB),
– Ln,w – wskaźnik ważony przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego od dźwięków uderzeniowych. Wskaźnik Ln,w zawsze wyznaczany jest w warunkach laboratoryjnych. Jednostką jest decybel (dB).

WEŁNA MINERALNA: SZKLANA I SKALNA

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw: w zależności od grubości materiału izolacyjnego od 0,8-1,0. Dla niektórych materiałów dla sufitów podwieszonych współczynnik osiąga maksymalną wartość 1,0 już dla grubości 20 mm. Dla perforowanych płyt warstwowych z wełną mineralną deklarowany współczynnik od grubości 60 mm osiąga 0,9.

Izolacyjność akustyczna płyt warstwowych: Rw = 32 ±2 dB

Stropy: sztywność dynamiczna od 10 MN/m3 do 30 MN/m3 (w zależności od grubości 60-15 mm). MW jest materiałem rekomendowanym przez akustyków do podłóg pływających.

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: w systemach suchej zabudowy osiągana wartość to Rw = 81 dB.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy w dużym stopniu od masy powierzchniowej przegrody, wełna mineralna może poprawić izolacyjność o kilka dB w przypadku przegród masywnych, w przypadku przegród lekkich np. w domach drewnianych nawet o kilkanaście dB.

Wyroby z wełny mineralnej cechują się zdolnością zwiększania izolacyjności akustycznej przegród od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych.

POLIURETAN PU (PUR i PIR)

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla PUR nie jest deklarowany. Dla płyt warstwowych z wykorzystaniem PUR, bez względu na grubość, współczynnik osiąga maksymalną wartość 0,10-0,20 (zakres 40-160 mm).

Izolacyjność akustyczna płyt warstwowych: Rw = 25 ±2 dB

Stropy: Stropy: sztywność dynamiczna od 7 MN/m3 do 30 MN/m3

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy od masy powierzchniowej przegrody, PUR ma znikomy wpływ.

Dla natryskiwanych pianek PUR nie są deklarowane żadne konkretne dane dotyczące właściwości akustycznych.

PIANA FENOLOWA (PF)

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla PIR nie jest deklarowany. Dla płyt warstwowych z wykorzystaniem PIR bez względu na grubość współczynnik osiąga maksymalną wartość 0,10-0,20 (zakres 40-160 mm).

Izolacyjność akustyczna płyt warstwowych: Rw = 25 ±2 dB

Stropy: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy od masy powierzchniowej przegrody, PIR ma znikomy wpływ.

STYROPIAN (EPS)

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla EPS nie jest deklarowany.

Izolacyjność akustyczna płyt warstwowych: Rw = 25 ±2 dB

Stropy (styropian elastyczny): sztywność dynamiczna od 10 MN/m3 do 30 MN/m3 (w zależności od grubości 45-15 mm). Jako izolacja akustyczna stropów nie może być stosowany zwykły EPS (wyłącznie elastyczny).

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy od masy powierzchniowej przegrody, EPS ma znikomy wpływ.

STYROPIAN EKSTRUDOWANY (XPS)

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla XPS nie jest deklarowany.

Stropy: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy od masy powierzchniowej przegrody, XPS ma znikomy wpływ.

WEŁNA DRZEWNA (WW)

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla materiałów izolacyjnych z wełny drzewnej nie jest deklarowany. Wyjątkiem są płyty do wykończeń wewnętrznych (sufity podwieszane, ściany) i wtedy mieści się w granicach od 0,30 do 1,00.

Stropy: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – wełnę drzewną stosuje się jako izolację od środka. pomieszczeń, izolacyjność akustyczna zależy głównie od konstrukcji przegrody.

WEŁNA CELULOZOWA – granulat

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw dla wełny celulozowej nie jest deklarowany.

Stropy: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych: nie są deklarowane własności akustyczne.

Izolacyjność przegród zewnętrznych (dach, ściana) – zależy od masy powierzchniowej przegrody; wełna celulozowa ma znikomy wpływ.